Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

ul. Kazimierzowska 18/2
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielaku Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty w formacie pdf, certyfikaty w formie obrazów jpg..

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Środowiskomym Domem Samopomocy w Bielsku Podlaskim.

 • E-mail: sdsbielskpodlaski@wp.pl
 • Telefon: +48 85 833 10 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1
 • E-mail: sdsbielskpodlaski@wp.pl
 • Telefon: +48 85 833 10 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Metryka strony

Udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pakuła

Data wytworzenia: 2020-09-23

Wprowadzający: Lucyna Pakuła

Modyfikujący: Lucyna Pakuła

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Lucyna Pakuła

Data publikacji: 2020-09-30