Działalność ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim  jest ośrodkiem dziennego wsparcia i placówką opiekuńczą, prowadzoną w ramach zadania zleconego przez Wojewodę Podlaskiego  Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski, przeznaczonym dla 30 uczestników  z zaburzeniami:

-  przewlekle psychicznie chorych,

-  niepełnosprawnych  intelektualne   w stopniu głębokim, znacznym  i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia  zwłaszcza  neurologiczne,

-  osób wykazujących  inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy są  osobami  dorosłymi powyżej 18 roku życia.

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ŚDS NALEŻY :

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia,
 • wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych,
 • dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań i potrzeb.

 

ŚDS świadczy  usługi opiekuńcze i inne, w szczególności:

 • stwarza odpowiednie warunki pobytu (posiada niezbędne pomieszczenia  i sprzęt dostosowane  do realizacji zadań  w zakresie postępowania wspierająco- aktywizującego) ,
 • daje możliwość spożycia ciepłego posiłku, 
 • daje możliwość realizacji  programu wspierająco – aktywizującego prowadzonego na 

rzecz uczestników ŚDS,

 • zapewnia dostęp do kultury, rekreacji , wypoczynku  oraz oświaty ( wszelkie

formy działalności kulturalno-oświatowej ),

 • zapewnia spokój i bezpieczeństwo w czasie pobytu  w placówce,
 • organizuje inne świadczenia  stosownie do potrzeb uczestników  i  możliwości domu.

 

PROGRAM POSTĘPOWANIA

WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCEGO obejmuje:

 1. Treningi umiejętności społecznych:

- trening samoobsługi i zaradności życiowej,

- trening kulinarny,

- trening higieniczny,

- trening budżetowy,

- trening umiejętności prowadzenia rozmowy,

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

- trening samousprawniania i doskonalenia.

 1. Terapia zajęciowa plastyczna
 2. Terapia zajęciowa techniczna
 3. Terapia zajęciowa muzyczno-rytmiczna
 4. Warsztat krawiecko - hafciarski
 5. Zajęcia dydaktyczne
 6. Terapia ruchowa ( z elementami rehabilitacji )

INNE:

- opieka

-  wsparcie oraz  współpraca z rodzinami

- PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  dla uczestników i ich rodzin

- REHABILITACJA INDYWIDUALNA dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

-  internet, komputer – metodą otwierania się na świat.

Program wspierająco-aktywizujący jest realizowany zgodnie z opracowanymi przez dyrektora jednostki :

 • Programem działania ośrodka – opracowanym dla gr. A
 • Programem działania ośrodka – opracowanym dla gr. B
 • Planem pracy ośrodka.

Programy działania,  jak również plan pracy ośrodka, co roku  są szczegółowo opracowane przez dyrektora jednostki i  zatwierdzane przez Wojewodę Podlaskiego – jako organ zlecający prowadzenie zadania oraz przez  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski – jako organ prowadzący zadanie.

WSPARCIE  polega na :

Wsparcie, w głównej mierze dotyczy organizowania różnych form pomocy uczestnikom i ich rodzinom m.in. pośredniczenia w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowania w instytucjach jak również pobudzanie do wszelkiej aktywności społecznej.  Pomaga również w  utrzymaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkim naszym działaniom związanym ze wsparciem przyświeca myśl, by jak najdłużej utrzymać użytkowników śds w ich środowisku społecznym i rodzinnym. Wsparcie uwzględnia ponadto, partnerską radę i pomoc w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, wykorzystaniem posiadanych i nabytych umiejętności w usamodzielnieniu się.

Metryka strony

Udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pakuła

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Lucyna Pakuła

Modyfikujący: Lucyna Pakuła

Data modyfikacji: 2019-07-30

Opublikował: Lucyna Pakuła

Data publikacji: 2019-07-30